Vitus System: Hành trình đổi mới và sáng tạo trong thế giới số hóa

Với tư duy đột phá và mô hình kinh doanh đầy sáng tạo, Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System đã nhanh chóng vươn lên và khẳng định vị thế trong lĩnh vực Công nghệ tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài ba của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Quang Việt, Vitus System không ngừng đổi mới và sáng tạo, hướng tới việc kiến tạo và lan tỏa giá trị cho cộng đồng cũng như góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.