Samsung Knox tiếp tục đạt chứng nhận CC về tiêu chuẩn bảo mật cao trên sản phẩm TV 10 năm liên tiếp

​Chứng nhận thể hiện cam kết của Samsung Knox về việc đạt hiệu quả bảo mật cao và toàn diện trong suốt 10 năm qua

1 2 3 4 5 6 7 8 9>