Eximbank sắp phát hành hơn 245 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

<1 2 3 4 5 6 7 8 9>